CC ‘t Vondel algemene verkoopsvoorwaarden

1. CC ‘t Vondel biedt tickets te koop aan al dan niet in opdracht van organisatoren van evenementen. Zij is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch voor de annulatie van een evenement. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.

2. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. Eventuele taksen of kosten zijn steeds ten laste van de klant en zijn in de ticketprijs van CC ‘t Vondel inbegrepen.

3.In principe worden de tickets per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier of afgehaald aan de vondelbalie tijdens de openingsuren, tenzij anders gevraagd door de organisator van het evenement.

4. De tickets en de reservatiekosten kunnen via bankoverschrijving, bancontact of d.m.v. VISA of Mastercard worden betaald. De klant heeft het recht om aan CC ‘t Vondel, per aangetekende brief mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen de 7 werkdagen, op voorwaarde dat de datum van het event niet binnen deze periode valt, vanaf de dag die volgt op de bestelling van de tickets. CC ‘t Vondel of de organisator van het evenement betaalt de tickets terug, op het door de klant opgegeven bankrekeningnummer.

5. Indien een organisator zijn evenement annuleert, worden de tickets hetzij terugbetaald door CC ‘t Vondel of door de organisator, hetzij omgewisseld voor tickets voor een andere voorstelling van hetzelfde evenement, naar keuze van de klant.

6. CC ‘t Vondel wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van CC ‘t Vondel. CC ‘t Vondel is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. CC ‘t Vondel dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

7. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. CC ‘t Vondel behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

8. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen CC ‘t Vondel en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door CC ‘t Vondel kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. CC ‘t Vondel heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en CC ‘t Vondel worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Leuven. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.
CC ’t VondelĀ  - ondernemingsnummer 0451 615 667